Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Qreative-Web alleen bindend indien en voor zover deze door Qreative-Web uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

1.1. Qreative-Web:
het bedrijf Qreative Webdiensten., gevestigd te Slagharen.

1.2. Abonnement:
de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).

1.3. Account:
het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.

1.4. Algemene Voorwaarden:
de bepalingen uit het onderhavige document.

1.5. Klant:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Qreative-Web een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Qreative-Web daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.6. Diensten:
de producten en/of diensten die Qreative-Web aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.

1.7. Materialen:
alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

1.8. Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen Qreative-Web en Klant op grond waarvan Qreative-Web Diensten levert aan Klant.

1.9. Schriftelijk:
naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

1.10. Toepassingen Met Verhoogd Risico:
toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

1.11. Website:
de website van Qreative-Web, bereikbaar via het domein web.wijzijnqreative.nl.

ARTIKEL 2. CONTRACTSLUITING

2.1. Klant kan de Diensten direct vanaf de Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Qreative-Web met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Klant kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum.

2.2. Gesloten Overeenkomsten zijn definitief. Indien Klant een consument is, wordt de levering van Diensten met het uitdrukkelijke goedvinden van Klant direct na bestelling aangevangen.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Qreative-Web deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

3.2. Qreative-Web zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Qreative-Web biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.

3.3. Door Qreative-Web opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval als fatale termijnen.

3.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Qreative-Web het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

3.5. Indien zulks is overeengekomen, zal Qreative-Web Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Qreative-Web te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.6. Qreative-Web zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

3.7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Qreative-Web aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Qreative-Web worden verstrekt. De termijn waarbinnen Qreative-Web de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Qreative-Web zijn ontvangen.

4.2. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Qreative-Web bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Qreative-Web daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Qreative-Web zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Qreative-Web gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Qreative-Web zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.

4.3. Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.

4.4. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Qreative-Web dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

ARTIKEL 5. GEDRAGSREGELS EN NOTICE AND TAKEDOWN

5.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Qreative-Web van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

5.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Qreative-Web verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

a. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

b. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

c. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

f. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;

g. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

5.3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.

5.4. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Qreative-Web of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Qreative-Web, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Qreative-Web, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

5.5. Indien naar het oordeel van Qreative-Web hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Qreative-Web of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Qreative-Web gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Qreative-Web mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

5.6. Wanneer Qreative-Web een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Qreative-Web Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Qreative-Web zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Qreative-Web heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Qreative-Web meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Qreative-Web de klacht niet door te sturen.

5.7. Indien Qreative-Web van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Qreative-Web een backup zal maken). Qreative-Web zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Qreative-Web zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

5.8. Qreative-Web is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Qreative-Web gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

5.9. Hoewel Qreative-Web ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Qreative-Web nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

5.10. Het is Klant niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), tenzij dit Schriftelijk is overeengekomen of dit in de aard van de Dienst besloten ligt.

ARTIKEL 6. AANVRAAG VAN DOMEINNAMEN

6.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Qreative-Web vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

6.2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Qreative-Web, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

6.3. Klant vrijwaart en houdt Qreative-Web schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Qreative-Web is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Klant.

6.4. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Qreative-Web zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

6.5. Qreative-Web heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

6.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Qreative-Web gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

ARTIKEL 7. OPSLAG- EN DATALIMIETEN

7.1. Qreative-Web kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

7.2. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Qreative-Web na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen.

7.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

7.4. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Qreative-Web gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Klant.

ARTIKEL 8. DEDICATED HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN

8.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende de verhuur van apparatuur ten behoeve van opslag en/of doorgifte van gegevens van Klant, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2. Qreative-Web verleent Klant het niet¬exclusieve recht tot het gebruik van de door Qreative-Web ter beschikking gestelde apparatuur. Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht de apparatuur te gebruiken ten behoeve van installatie van programmatuur en opslag en/of doorgifte van gegevens.

8.3. De ter beschikking gestelde apparatuur is en blijft te allen tijde eigendom van Qreative-Web, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.4. Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie van programmatuur en het functioneel beheer van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.5. Qreative-Web biedt ondersteuning bij de levering van de Dienst in de vorm van het uitvoeren van handelingen op instructie van Klant. Deze handelingen zijn in zijn geheel voor risico van de Klant en worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de Klant.

8.6. Klant stelt Qreative-Web onverwijld op de hoogte van gebreken aan de ter beschikking gestelde apparatuur. Qreative-Web zal zich inspannen om de gebreken zo snel mogelijk te verhelpen en/of vervangende apparatuur te plaatsen.

8.7. Qreative-Web is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door gebreken aan de apparatuur of tijdelijke onderbreking als gevolg van vervangen van apparatuur.

ARTIKEL 9. ONTWIKKELING VAN WERKEN

9.1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Materialen zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen, heeft Qreative-Web, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Materialen.

9.2. Het is Qreative-Web toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Qreative-Web open source software mag leveren aan Klant en open source software mag verwerken in Materialen die Qreative-Web maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Klant (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Qreative-Web Klant afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

9.3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Materialen bij Klant.

ARTIKEL 10. LEVEREN VAN ONDERHOUD

10.1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.

10.2. Qreative-Web zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen. Qreative-Web is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Klant.

10.3. Als onderdeel van het onderhoud zal Qreative-Web zich inspannen om fouten in de Materialen en bijbehorende software te herstellen. Qreative-Web is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Qreative-Web hier vooraf overleg over voeren met Klant.

10.4. Qreative-Web zal zich inspannen om door Klant verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. Qreative-Web is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

10.5. Indien naar het oordeel van Qreative-Web een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Qreative-Web dit schriftelijk melden aan Klant. Indien Klant desondanks staat op de verandering en Qreative-Web deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Klant en zonder enige aansprakelijkheid voor Qreative-Web.

10.6. Indien Klant zelfstandig een wijziging aan door Qreative-Web geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant, tenzij Klant de gewenste wijziging vooraf aan Qreative-Web heeft gemeld en Qreative-Web deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Qreative-Web kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

10.7. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

10.8. Qreative-Web zal op verzoek van Klant software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

10.9. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Qreative-Web in overleg treden met Klant voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

ARTIKEL 11. INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN SOFTWARE

11.1. Qreative-Web zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Klant, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.

11.2. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Klant. Qreative-Web zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Qreative-Web voldoet, is Qreative-Web gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

11.3. Klant zal op verzoek van Qreative-Web medewerkers en hulppersonen van Qreative-Web alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Klant.

11.4. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Klant deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Klant vrijwaart Qreative-Web voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Qreative-Web.

ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

12.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Qreative-Web ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Qreative-Web of diens licentiegevers.

12.2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

12.3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

12.4. Het is Qreative-Web toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Qreative-Web door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

ARTIKEL 13. PRIJZEN

13.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, en tenzij Klant een consument is, zijn alle door Qreative-Web genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

13.2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Qreative-Web het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

13.3. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Qreative-Web gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.

13.4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 14. BETALINGSVOORWAARDEN

14.1. Qreative-Web zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Qreative-Web mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Qreative-Web heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

14.2. De betalingstermijn van een factuur is 30 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3. Indien Klant na 30 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

14.4. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

a. Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;

b. Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom;

c. Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;

d. de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

14.5. Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

14.6. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Qreative-Web zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Qreative-Web op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

15.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

15.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Qreative-Web beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Qreative-Web geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Qreative-Web geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Qreative-Web die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Qreative-Web, die Qreative-Web niet kon voorzien en waar Qreative-Web diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

15.3. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. Qreative-Web is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

16.2. De totale aansprakelijkheid van Qreative-Web voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Qreative-Web van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Qreative-Web, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief btw).

16.3. Qreative-Web is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.4. De aansprakelijkheid van Qreative-Web wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Qreative-Web onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Qreative-Web ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Qreative-Web in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Qreative-Web.

16.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Qreative-Web.

16.6. Klant is jegens Qreative-Web aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Qreative-Web tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel 5. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING

17.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

17.2. Qreative-Web zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Qreative-Web, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Qreative-Web daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Qreative-Web zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

17.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

ARTIKEL 18. DUUR EN OPZEGGING

18.1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.

18.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

18.3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn.

18.4. Qreative-Web mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

a. Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;

b. het faillissement van Klant is aangevraagd;

c. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;

d. de activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

18.5. Indien Qreative-Web de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

18.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Qreative-Web op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Qreative-Web is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Qreative-Web recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

18.7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Qreative-Web op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 19. PROCEDURE NA BEËINDIGING

19.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, worden het Account van Klant en alle voor Klant opgeslagen gegevens tot een week na de beëindiging beschikbaar gehouden, zodat Klant de gegevens zelf kan downloaden. Na deze termijn worden alle gegevens van Klant gewist, ongeacht of Klant deze heeft gedownload of niet.

19.2. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op ‘delete’ wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

ARTIKEL 20. RANGORDE EN WIJZIGING VOORWAARDEN

20.1. Qreative-Web behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

20.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt via een elektronisch ticketsysteem, of op de Website, of per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan Qreative-Web kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

20.3. Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Qreative-Web. Qreative-Web kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Qreative-Web daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

20.4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Qreative-Web en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

ARTIKEL 21. OVERIGE BEPALINGEN

21.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Qreative-Web gevestigd is.

21.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

21.4. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

21.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Qreative-Web vormen volledig bewijs van stellingen van Qreative-Web en de door Qreative-Web ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

21.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

21.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.